Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Thursday, 24 May 2018
Information for students Rating estimation system in subjects
 

    Основні методи викладання і навчання – лекції, практичні заняття і лабораторні роботи, технологічна і переддипломна практики і науково дослідна робота студентів.

    Знання студентів оцінюють за допомогою "Положення  про рейтингову систему оцінювання " з кожної дисципліни

    Шкала виставлення оцінок: вітчизняна 4-х бальна або системи ECTS згідно "Положення про рейтингову систему оцінювання" з кожної дисципліни.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за:
1) присутність на лекціях;
2) опитування на лекціях.
3) виконання та захист 7 лабораторних робіт;
4)виконання двох модульних контрольних робіт (МКР);
5) виконання однієї розрахунково-графічної роботи (РГР);
6) написання конспекту лекцій;
7) відповідь на екзамені.