Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Донченко Маргарита Іванівна
д.т.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник, професор, 
заступник завідуючого кафедри ТЕХВ з наукової роботи з 1998 р.
Почесний науковець ХТФ НТУУ «КПІ»
Заслужений науковець НТУУ «КПІ»
Член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)
Член редколегії фахового видання України «Вода і водоочисні технології»
Член секції «Хімія» наукової Ради МОН «України»
Член спеціалізованих вчених рад Д 26.002.13 та Д 26.02.05 при НТУУ «КПІ» із захисту кандидатських та докторських дисертацій
Член Вченої ради ХТФ НТУУ «КПІ»

ITELLECT сторінка викладача

У 1964 році закінчила Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1965 року. Закінчила навчання в аспірантурі КПІ у 1968 році. У 1973 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – Електрохімія. У 1979 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія «Проблема контактного обміну металів у гальванотехніці».

   Заохочення: медаль 1500 років Києва, медаль “Ветеран праці”, знак “Изобретатель СССР”, індивідуальний грант Сороса за наукові розробки

   Керівник одного аспіранта, підготувала шість кандидатів наук

   Лекційний курс:
  «Екологічна безпека гальванотехніки»

  Наукова робота:
  За період роботи в НТУУ «КПІ» була керівником декількох десятків держбюджетних, госпдоговірних робіт, міжнародного проекту. Низка розробок впроваджена у виробництво.

  Проблематика наукових робіт:
- електрохімічне осадження металів в гальванотехніці, гальванопластиці, гідрометалургії;
- контактний обмін металів;
- захист металів від корозії;
- пасивація металів в гальванічних та корозійних процесах;
- електрохімічні методи очистки стічних вод;
- нестаціонарний імпульсний електроліз;
- електрохімічне формування наноструктурованих поверхонь.

   Автор 225 публікацій, з них 15 патентів, 3 методичних видання.

   Друковані праці:
1. Антропов Л.И., Донченко М.И. Контактный обмен (цементация) металлов // Итоги науки и техники. Сер. «Коррозия и защита от коррозии”. Москва. – 1973. - Т. 2. -С. 113-170.
2. Донченко М.И. Пассивация стали как способ подавления контактного обмена при получении электролитических покрытий // Защита металлов.-1986.-Т.22, № 3. - С. 460-463
3. Донченко М.И. Александровский А.Н., Бондаренко Л.И., Климкин Е.В. Электроосаждение капиллярно-пористых покрытий // Изв. вузов. Сер. “Химия и хим. Технология”. - 1993. –Т. 36, Вып.1. - С.77-80.
4. Донченко М.И., Матющенко Л.В., Мельников В.И. Базовый промежуточный слой в процессе меднения формных цилиндров // Защита металлов. - 1993. - Т.29, № 3. - С. 492-496.
5. Донченко М.И., Срибная О.Г., Маркосян Г.Н. Особенности метода внутреннего электролиза при нанесении покрытий на пассивирующиеся металлы // Электрохимия. - 1995. - Т. 31, № 1. - С. 143-148.
6. Donchenko M.I., Redko R.M., Motronyuk T.I. et al. Metal Extraction from Galvanic Manufacture Sewage by Cementation and Electrodeposition Methods // Proc. Electrochem. Soc. “Water Purification by Photocatalytic, Photoelectrochem. and Electrochem.Processes’’. – 1994. – 94-19. – P. 65-74.
7. Донченко М., Фроленкова С., Білоусова Н., Срібна О. Пасивуюча обробка заліза та маловуглецевої сталі для тимчасового захисту від атмосферної корозії // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Електрохімічний захист і корозійний контроль. -2007. – Спец. вип. № 6. – С. 124 – 129.
8. Донченко М.И., Мотронюк Т.И. Катодная и анодная зашита металлов от коррозии в гальванических процессах // Защита металлов.-1997.-Т.33, N 2..-С.205-207.
9. Донченко М.И., Мотронюк Т.И., Срибная О.Г., Хирх-Ялан И.Ф. Импульсный электролиз как способ подавления контактного обмена при нанесении катодных металлических покрытий // Вопросы химии и хим.технологии. – 1999. - № 1. - С. 110-112.
10. Донченко М.И., Барсуков В. З., Мотронюк Т.И. Комплексообразование как способ ускорения электроосаждения меди в нитратных электролитах // гальванотехника и обработка поверхности. – 2001.-Т.9, № 2, С.16 –21.
11. Донченко М.І., Срібна О.Г., Редько Р.М. Роль побічних реакцій у процесах електроекстракції металів із стічних вод металообробних виробництв // Экология и ресурсосбережение. – 2005. - №3. – С.25-30.
12. Gorobets S.V., Donchenko M.I., Gorobets O.Yu., Gojko I.Yu. Effect of a Magnetic Field on the Etching of Steel in Nitric Acid Solution // Russian Journal of Physical Chemistry. - 2006. – Vol. 80, No. 5. – pp. 791 –794. Photochemistry and Magnetochemistry.
13. Донченко М. И., Срибная О.Г., Гончаров Ф.И., Штепа В. Н. Очистка растворов от дисперсных примесей методом электрокоагуляции // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія – Харків: НТУ “ХПІ”. 2009, №22. – С . 57 - 65.
14. Білоусова Н., Донченко М., Герасименко Ю. та ін. Анодне розчинення алюмінію для протикорозійного захисту сталі у воді // Фізико-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту металів. – 2010, Спеціальний випуск №8. – С.518 -523.
15. Донченко М.І., Бистріцький С.В., Редько Р.М., Щур Н.А. Електроосадження нікелю та композиційних нікель-алмазних покриттів реверсним струмом // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – №3. – С.60 – 66.
16. Донченко М.І., Білоусова Н.А., Редько Р.М. та ін. Гальмування корозії маловуглецевої сталі в мінералізованій воді шляхом електрохімічного розчинення металевого цинк // Вопрос химии и химической технологии. – 2011 – №4 (2). – С. 250 – 252.

   Методичні видання:
1. Технологічні та енергетичні розрахунки з гальванотехніки при дипломному проектуванні для студентів спеціальності 7.091603 – теоретична електрохімія. Навчальний посібник: “Технологічні та енергетичні розрахунки з гальванотехніки. НТУУ «КПІ», 2008. – 100 с.
2. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з гальванотехніки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Київ: Видавничий дім “ЕКМО”, 2006.
3. Панасенко В.Ф., Донченко М.І., Мотронюк Т.І. та ін. «Технічна електрохімія». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модулю “Основи процесів осадженння та розчинення металів” для студентів спеціальності 7.0911603 «Технічна електрохімія». – Київ, НТУУ «КПІ», 2011 р.

   Зв’язок:
тел.: +38(044) 454 97 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду