Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
П'ятниця, 05 червня 2020
Головна Науково-педагогічний колектив


Лінючева Ольга Володимирівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри ТЕХВ,
заступник декана з наукової роботи (з 1999 року)
Стипендіатка Кабінету Міністрів для молодих вчених (1997 р., 1998 р., 1999 р.).
 «Викладач-дослідник – 2008 р. 2009 р., 2011 р.».
Національний секретар України у Міжнародному електрохімічному товаристві (ISE) (з 2010 р.), член експертних рад,
член редколегій фахових видань «Наукові вісті НТУУ «КПІ», «Вода та водоочистка».

INTELLECT сторінка викладача

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1987 року. Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1993 році. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія, на тему: «Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища.

    Лекційні курси:
- Теоретична електрохімія, ч.1. Рівноважні та нерівноважні явища в розчинах електролітів;
- Теоретична електрохімія, ч 3. Електрохімічні процеси в технології мікро- і наноелектроніки;
- Основи матеріалознавства;
- Кристалографія;
- Теоретичні основи електрохімічних методів;
- Сучасні проблеми електрохімії.

   Науковий керівник:  аспірантів Гуляна Р., Кольцова 

   Наукова робота:
    - Розробка та створення електрохімічних газових сенсорів для моніторингу навколишнього середовища;
    - Розробка сенсорної техніки для моніторингу повітряного середовища;
    - Дослідження корозійної поведінки вентельних металів та каталітичних матеріалів на їх основі;
    - Вивчення процесів медіаторного електрокаталіза;
    - Розробка електрохімічних засобів повірки газоаналітичного обладнання;
    - Розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії.

    Автор 186 наукових праць, з них 23 патентів України, 1 патент Російської Федерації, 15 методичних видань, 3 навчальний посібників з грифом МОН України

    Друковані праці:

1. Лінючева О.В., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Григоренко Д.О. / Вибір додатків до керамічного матеріалу для збереження ізоляційних властивостей при випалюванні у газовій печі  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня 2014 – Київ  - 84 с.

2. Лінючева О.В., Редько Р.М., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Вільчинський В,Г. Отримання функціонального дзеркального покриття на кварцових рефлекторах / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня 2014, – Київ  - 85 с.

3. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня 2014,– Київ  - 106 с.

4. Ущаповський Д.Ю., Буренкова А.Д., Щербина А.В., Лінючева О.В., Донченко М.І.  Алгоритм моделювання електроекстракщйного способу отримання металів в компактному вигляді  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня 2014, – Київ  - 115 с.

5. Ходак К.В., Букет О.І., Лінючева О.В. Вплив електроосмотичних явищ на величину струмоутворюючої поверхні газодифузійного електрод  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня 2014,– Київ  - 116 с.

6. Д.Ю. Ущаповський, М.І.Донченко, О.В.Лінючева. Отримання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди// Вопросы химии и химимческой технологии.- 2013, 

7. Букет А.И., Линючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В. Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора // Вопросы химии и химической технологии. – 2013; 10  

8. Янушевская Е.И., Супрунчук В.И, Букет А.И. Взаимодействие полигексаметиленгуанидина с ионами Pb(ІІ) //Праці Одеського політехнічного університету.– лист-груд 2013. 6

9. Букет О.І., Лінючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В., Лінючев О.Г. Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013, 5 c.

 10. Kushmiruk A.I. Kosogin A.V. Linyucheva O.V. Miroshnichenko Yu. Electrochemical Gas Sensor for Determining Hydrogen Sudrogen Sulfide in Air in and Technological Environments // Naukovi visti NTUU - KPI . 2012, Vol. 2012 Issue 1, p141-148. 8p. 

11. Лінючева О.В., Букет О.І., Косогін О.В., Кушмирук А.І. Використання математичних моделей для кількісного прогнозування поведінки відкритих систем амперометричних сенсорів // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4(2). – С.17-20. 

12.Лінючева О.В., Косогін О.В., Кушмирук А.І. Нагорний О.В. Використання електрохімічних модулів для підвищення конкурентоздатності газоаналітичних пристроїв для моніторингу повітряного середовища // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4(2). – С.20-22.

13. Лінючева О.В., Косогін О.В., Букет О.І., Фатєєв Ю.Ф., Хірх-Ялан І.Ф. Підготовка спеціалістів в галузі захисту металів від корозії в Національному технічному Університеті України «Київський політехнічний інститут» // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - Спец. Випуск №8.-2010- С.826-831.

14. Лінючева О.В., Букет О.І., Ващенко О.М., Татарченко Г.О. Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. - №3. – С.94-99.

15. Лінючева О.В., Букет О.І., Кушмирук А.І. Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - №3 (65) - 2009. - С. 131-137

10. Чвірук В.П.,  Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Букет О.І., Нефедов С.В. Модульна структура електрохімічних сенсорів та генераторів для моніторингу повітряного середовища // Вісник НТУ «ХПІ». – 2008. – № 15. – С. 117–121. 

16. Kolbasov G. Sensor of oxygen for biologically  active liquids / G. Kolbasov, V. Vorobets, I. Kolbasova, O. Linyucheva //Sensor Electronics and Microsystem Technologies- 2008/-  Analitica -№3. – P.60-63

17. Линючева О. Восстановление кислорода на электродах на основе нанодисперсного ZnO/ О. В. Линючева, И. Г. Колбасова, В. С. Воробец// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – 2008. - №16. – С. 62-65. 

18. Лінючева О. Теорія і практика сенсорів на основі протонпровідних  та матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища / О. В. Лінючева// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – 2008. - №15. – С. 65-68. 

19. Чвірук В. П. , Поведінка пористого титану в сенсорних системах у присутності кисню та озону / В. П. Чвірук, О. І. Букет, О. В. Косогін, О. В. Лінючева // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2006. – № 5, Т. 2. – С. 461–466. 

20.  В.П. Чвирук,  , В.А. Недашковский, О.В. Линючева, А.И. Букет Массоперенос в амперометрических газовых сенсорах // Электрохимия. – 2006. – №1. – С. 80–90. 

16. В.П. Чвирук,, В.А. Недашковский, О.В. Линючева, А.И. Букет Диффузионное сопротивление электрохимических сенсоров для мониторинга воздушной среды // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2006. – №3. – С. 66–72

21. Chviruk V. Mass Transfer in amperometric gas sensors/ V. P. Chviruk, V. A. Nedashkovsii, O. V. Linyucheva, A. I. Buket// Russian Journal of Elechtrochemistry. – 2006. – Vol. 42, №1. – P. 71-80. 

22. Чвирук В. П. Электрохимические сенсоры диоксида углерода / В. П. Чвирук, О. В. Линючева, А. В. Косогин // Вісник НТУ «ХПІ». – 2005. – № 16. – С. 158–161. 

23. Чвірук В. П. Поведінка титану в матричних і твердому протонному електролітах газових сенсорів для моніторингу повітряного середовища/ В. П. Чвірук, А. І. Кушмирук, О. В. Лінючева, О. В. Косогін// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2004. - №4, Т. 1.  – С. 283-288.

24. Chviruk V. On the nature of transition processes in ammetrical gas sensors based on solid proton/ V.Chviruk, O. Linyucheva, O. Bucet// Electrochim. Acta. - 1997. - Vol.42, № 20-22 - P. 3155-3165.

25. Чвирук В. П. Адсорбция и восстановление хлора на каталитически активных электродах в системе с твердым протонным электролитом/ В. П. Чвирук, О. В. Линючева//  Электрохимия. - 1996. - №10.Т.32 - С.1212-1220.

26. Лінючева О.В. Теорія і практика амперометричних сенсорів на основі протонпровідних та матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища. Ж.: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічних інститут”. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2008. - №15. – 126 с. – С. 65-68.

    Методична робота:
1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Прикладна електрохімія". Розділ " Електроліз без виділення металів" для студентів спеціальності 7.091603 – "Технічна електрохімія" для всіх форм навчання, Київ, НТУУ "КПІ", 2002 .
2." Матеріалознавство" Контрольні завдання для студентів спеціальності 7.091603, Київ, НТУУ, "КПІ", 2000
 
    У вересні 1999 року проходила стажування на 50 ISE Meeting в м. Павія, Італія, має сертифікат.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 406 82 06, 454 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії.