Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 24 травня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив


 alt

Мірошниченко Юлія Сергіївна
доцент, к.т.н.
член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)
У 2011 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедру технології електрохімічних виробництв. Вступила до аспірантури у 2011 році. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію,
тема роботи «Електрохімічний газовий сенсор гальванічного типу для визначення сірководню у повітрі»

INTELLECT сторінка викладача

    Керівник дисертаційної роботи - д.т.н. Лінючева О.В.

    Сфера наукових інтересів:
- електрохімічна поведінка вентильних металів;
- електрохімічні газові сенсори для моніторингу газових середовищ;
- електрокаталітичні властивості електродних матеріалів;
- кінетика електродних процесів в поруватих середовищах.

    Друковані праці:
  1. Линючева О. В., Букет А. И., Кушмирук А. И. Мирошниченко Ю. С., Нагорный А. В. Электрохимический модуль сенсора и генератора газа // «Вісник НТУ «ХПІ».– 2010 р.– №30.– С. 120-125. 
   2. Кушмирук А. І., Косогін О. В., Лінючева О. В., Мірошниченко Ю. С. Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах // «Наукові вісті «КПІ».– 2012 р.– №1(81) – С. 141-147.
   3. Косогін О. В., Кушмирук А. І., Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В. Електрохімічні властивості каталітично активних електродів на титановій основі в перхлорат ній кислоті // «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – 2012 р. – Т.48 – №2 – С. 18-24.
  4. Kosogin O., Kushmyruk A., Miroshnichenko J., Linyucheva O. Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in perchloric acid // Material science. 2. – 2012. – P. 139-146.
  5. Ю.С. Мірошниченко, А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, О.В. Лінючева. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Т. 3(9), № 3. – 2012. – С. 44-52.
  6. Пат. України № 82971, Кл. G01 N 27/00. Електрохімічна комірка для визначення вмісту сірководню в повітрі / О.В. Лінючева, А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, Ю.С. Мірошниченко, О.Г. Лінючев; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.
  7. А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, О.В. Лінючева, В.А. Ревеко, Ю.С. Мірошниченко. Електрохімічна поведінка титану в фосфатній кислоті // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014.
   8. О.Г. Лінючев, Ю.С. Мірошниченко, О.В. Лінючева, М.Д. Гомеля. Апаратно-технічне забезпечення для визначення рівня забруднення хлором повітряного середовища // Віснику ЧДТУ. – 2014.

    Тези доповідей:
1. Мирошниченко Ю. С., Линючева О. В. Влияние относительной влажности воздуха и температуры на метрологические характеристики электрохимических сенсоров на основе ТПЭ // «Збірка тез доповідей І Міжнародної (ІІ Всеукраїнської) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених». – 2008 р.
2. Мирошниченко Ю. С., Линючева О. В. Повышение чувствительности определения токсичных газовых компонентов безэталонным методом (методом двух сенсоров) // «Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених».– 2009 р.
3. Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В., Кушмирук А. І. Електрохімічний модуль з паралельним розміщенням сенсора і генератора газу для моніторингу повітряного середовища // «Збірка тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених». – 2010 р.
4. Линючева О. В., Букет А. И., Кушмирук А. И., Мирошниченко Ю. С., Нагорный А. В. Электрохимический модуль сенсора и генератора газа // «Молодіжний електрохімічний форум «МЕФ-2010».
5. Linyucheva O., Buket A., Miroshnichenko J. Decreasing Polarisability of Composite Gas-Diffusion Electrodes // The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. – 2010.
6. Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В., Кушмирук А. І., Електрохімічний сенсор НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах // «Збірка тез доповідей ІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології». – 2012 р.
7. Linyucheva O., Buket A., Kushmiruk A., Kosogin A., Bludenko A., Nagorniy A., Miroshnichenko J., Drobiazko L. The nature of background current in ammetric gas sensors // The 62st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. – 2012.
8. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // 5-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", червень 2012: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2012.
9. Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В., Кушмирук А.І, Лінючева О.В. Поведінка високодисперсного титану та каталітично-активних матеріалів на його основі в перхлоратній кислоті // XI Міжнародна конференція-виставка " Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" КОРОЗІЯ–2012, червень 2012: тези доповідей. – Львів, Україна, 2012.
10. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г., Косогін О.В. Вибір електрокаталізаторів для підвищення селективності сенсорів сірководню // XV конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю, квітень 2013: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2013.
11. Мирошниченко Ю.С., Линючев А.Г., Косогин А.В. Интегрированный комплекс технических средств контроля газовых выбросов для экологического мониторинга // XV конференция молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины с международным участием, апрель 2013: тезисы докладов. – Одесса, Украина, 2013.
12. Линючев А.Г., Мирошниченко Ю.С., Линючева О.В., Гомеля Н.Д. Блок-модули на основе сенсора и генератора хлора для интегрированного комплекса средств контроля газовых выбросов // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2013", квітень 2013: тези доповідей. – Харків, Україна, 2013.
13. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Лінючева О.В., Косогін О.В. Амперометричні газові сенсори для визначення сірководню в повітрі // VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та сучасні технології", квітень 2013: тези доповідей. – Дніпропетровськ, Україна, 2013.
14. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г. Екологічні засоби моніторингу повітря робочої зони шпалерного виробництва // XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство", травень 2013: тези доповідей. – Київ, Україна, 2013.
15. Лінючев О.Г., Косогін О.В., Гомеля М.Д., Мірошниченко Ю.С. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря модельними та інструментальними методами // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014.
16. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014

Куратор групи ХЕ-21.
Має другу вищу освіту, магістр в області «Маркетинг».

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9737
e-mail: j_mirosh@@xtf.kpi.ua