Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Корозія та захист металів дисципліни “Корозія металів”

Розділ 1. Загальна характеристика процесів корозії металів

Завдання на СРС:
1. Вклад і значення робіт вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку теоретичних і практичних основ і положень у області корозії металів.
2. Поверхневі властивості металів.

Розділ 2. Основи теорії корозії металів

Завдання на СРС:
1. Вплив температури і тиску газового середовища на тип і величину електропровідності плівок.
2. Хімічна газова високотемпературна корозія сплавів.
3. Хімічна корозія металів у розплавах органічних і неорганічних сполук і в розплавлених металах.
4. Відмінність і збіжність хімічних, електрохімічних реакцій та електрохімічної корозії металів.
5. Вплив компонентів розчину на області потенціалів і рН термодинамічної стійкості металів.
6 Залежність кінетичних параметрів електродних реакцій від температури і складу розчину.
7. Зв’язок між характером зміні в часі потенціалу і швидкості корозії металів і частковими катодними і анодними поляризаційними кривими.
8. Аналітичний метод визначення швидкості корозії технічних металів.
9. Методи визначення впливу складу компонентів розчинів на швидкість корозії металів в області активного розчинення.
10. Методи визначення природи гальмуючої стадії корозії металів.
11. Способи переводу металів із активного стану в пасивний і навпаки.
12. Катодне розпушування поверхні металів: укроювання в поверхню металів атомів лужних металів і іонів і атомів водню (утворення інтерметалідів із лужними металами і воднем). Водневе розтріскування металів.
13. Корозія обладнання хімічних і теплоенергетичних підприємств за участю кисню.
14. Методи визначення природи катодного деполяризатора при корозії металів.
15. Участь сольватованих електронів у процесах електрохімічної корозії металів.
16. Фактори, що впливають на гетерогенність границі поділу метал-розчин і їх вплив на види місцевої корозії.
17. Методи збільшення гомогенності границі поділу метал-розчин.
18. Вплив електромагнітного полю на процес корозії металів під тонким шаром електроліту.
19. Вплив термообробки поверхні металів на види місцевої корозії.
20. Корозійні пари при ґрунтовій корозії металів
21. Морська корозія металів.

Розділ 3. Захист і екологічні аспекти корозії металів.

Завдання на СРС:
1. Екологічні проблеми корозії та захисту металів.
2. Вплив термічної обробки металів на їх корозійну стійкість.
3. Інгібітори корозії металів.
4. Корозійна стійкість обладнання хімічних, нафтохімічних, теплоенергетичних та інших підприємств.
5. Визначення швидкості корозії металів методом поляризаційного опору.