Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Сучасні проблемні питання технічної електрохімії

Розділ 1. Теорія корозійних процесів та методи захисту металів від корозійного руйнування

Завдання на СРС
1. Розрахунки термодинамічного і квазітермодинамічного критеріїв корозії для різних корозійних систем. Побудова корозійних діаграм , що ілюструють вплив різних факторів на швидкість корозії та аномальні корозійні процеси. Розрахунок кінетичних параметрів парціальних реакцій корозійного процесу на базі використана основних положень теоретичної електрохімії. ([2], с. 218 - 225; [4], с. 29-31; [5], с. 30 -64; [8], с. 10-16).
2. Хімізм і технологічні умови отримання дифузійних покриттів на базі карбідів та боридів металів. Побудова корозійних діаграм, що ілюструють вплив дифузійних покриттів на електрохімічні властивості та корозійну стійкість сталей. Принципи підбору Інгібіторів корозії у комбінації з дифузійними покриттями. ([8], с. 56 -57; [10], с. 153 -164; [11], c.111-124).
3. Ознайомлення з конкретними прикладами використання електрохімічних методів захисту металів від корозії .на практиці, в тому числі на піідприємствах України. ([8], с. 150-168; [12], стор. 134-156).
4. Методи розрахунку та експериментального визначення коефіцієнта пропорційності, який зв'язує величини поляризаційного опору зі швидкістю корозії, Області практичного використання методів і приладів, розроблених на кафедрі. Одержання навичок у роботі з корозійновимірювальними приладами для вимірювання швидкості корозії, розробленими на кафедрі ТЕХВ. Детальне ознайомлення з електричною схемою приладу, послідовністю і характером імпульсів, які подаються на вимірювальні електроди -датчики. Ознайомлення з роботою автоматизованого стенду, який передбачає комп'ютерне керування процесом вимірювання та обробку одержаної інформації.
Досвід використання корозіметрів на ТЕЦ і в системах водо - і газопостачання комунального господарства.

Розділ 2. Анодне розчинення та катодне осадження металів

Завдання на СРС
1.Електролітичне формування оксидних плівок на конденсаторній фользі. Механізм анодного розчинення алюмінію і формування оксидних шарів на поверхні алюмінію в різних електролітах. Обгрунтування вимог до робочої температури і режимів електролізу в умовах виробництва. Перспективи розповсюдження методу на Україні.
2. Можливості використання електрохімічних технологій при створенні електричних контактів, плат друкованого монтажу, елементної бази електротехніки та електроніки
3. Прогресивні нестаціонарні методи у гальванотехніці. Поглиблення знань про механізм процесів, які перебігають при проходженні крізь електролізер змінного струму. Обгрунтування оптимальних співвідношень між катодним і анодним періодами поляризації. Оцінка граничних значень амплітуди анодного і катодного струмів. Оцінка та прогнозування технічних і економічних показників процесів нанесення хімічних покриттів та гальванічних покриттів з використанням нестаціонарних режимів живлення електродів електричним струмом.
4. Навести та описати приклади використання на практиці явищ пасивації та контактного обміну.
5. Хімічна та електрохімічна пасивація металів. Боротьба з пасивацією та її використання на практиці.
6. Контактний обмін металів як корисне та шкідливе явище в електрохімії. Виявлення умов, які дають змогу уникнути перебігу цих процесів;
7. Обгрунтування та вибір електрохімічних методів очистки навколишнього середовища.

Розділ 3. Електрохімічні прилади спеціального призначення

Завдання на СРС
1.Вивчення сучасного стану розробок в галузі напівпровідникових ("фізичних") і хімічних ( в тому числі електрохімічних ) сенсорів різного призначення;
2. Газові сенсори. Особливості та переваги сенсорів, в яких використовуються тверді протонопровідні електроліти. Конструктивні особливості сенсорів з твердими електролітами. Конструкційні і електродні матеріали, а також каталізатори, які використовуються у виробництві сенсорів.
Поняття про швидкодію сенсорів. Чутливість та границі вимірювання різних сенсорів.
3. Навести та описати приклади використання оксидів металів у якості електродів електрохімічних сенсорів.
4. Визначити роль електрохімії у виробництві плат дукованого монтажу. Проаналізувати основні електрохімічні операції, які використовуються при виробництві плат друкованого монтажу.

Розділ 4. Електрохімічна енергетика

Завдання на СРС
1. Співставлення експлуатаційних та техніко-економічних параметрів традиційних та нових хімічних джерел струму з урахуванням сировинної бази України. Ознайомитися з загальними тенденціями розвитку електрохімічної енергетики на Україні та за кордоном , з матеріальною базою для виробництва джерел струму традиційних типів та джерел струму нового покоління; Перспективи розвитку електромобілебудування та водневої енергетики.
2 Напівзанурений електрод як модель окремої пори газодифузійного електрода. Методика визначення локалізації основного струмоутворювального процесу у пористому електроді. Ознайомитися з результатами досліджень макрокінетики струмоутворюючих процесів на частково занурених електродах у водних розчинах електролітів та в розплавлених високо температурних електролітах. Порівняти розміщення зон з максимальною густиною струму в обох випадках.
3. Електрохімічні акумулятори як обов'язковий елемент енергетичного комплексу, який працює на енергії відновлюваних джерел