Перелік публікацій кафедри ТЕХВ у 2015 році

Статті

1. Донченко М.И., Линючева О.В., Ущаповский Д.Ю., Бык М.В., Складанный Д.Н. Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла / Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №6. – Вип. – 6(72). – С.48 – 55. DOI: 10.15587/1729-4061.2014.30660.

2. Buket O., Linyucheva O., Nahorniy O., Bludenko A., Linyuchev O. Extending the range of amperometric sensors // Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – № 9(2). – Р. 251–255.

3. Vasyliev G.S. The influence of flow rate on corrosion of mild steel in hot tap water // Corrosion Science. – 2015, - Vol. 98. – pp. 33–39.

4. Кушмирук А.I., Косогін О.В., Лінючева О.В., Ревеко В.А., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічна поведінка титану в фосфатній кислоті // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 3. – C.121-126.

5. Zhuk V., Byk M., Motronyk T. Electrochemical synthesis and sensor properties of polyaniline (PANI) films of different oxidative state // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.-2015.-3,4-P.67-69.

6. Букет О.І. Вплив надповільної корозії на тривалість перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - №3. - 2015. - с. 23-26.

7. Grigorenko D. O., Byk M. V. Investigation of copper cementation process by iron from used electrolytes and ore leaching solutions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 3–4, 2015. - P. 64-67.

8. Белоусова Н.А., Донченко М.И., Герасименко Ю.С. Электрохимическая модификация поверхности стали для защиты от коррозии в водной бреде. Влияние продуктов растворения электроотрицательных металлов // Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2015, №5.- 10 сторінок (у друку).

Тези доповідей

VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (27-29 квітня 2015 р., м.Дніпропетровськ)

1. Ущаповский Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І. Визначення граничного струму електроосадження металу на основі квазістаціонарних гальванодинамічних кривих

2. Підбуртний М.О., Васильев Г.С., Ущаповский Д.Ю., Донченко М.І. Електродні процеси при електроосадженні сплаву нікель-вольфрам

3. Кохановський Я.В., Ущаповский Д.Ю., Бик М.В., Редько Р.М. Створення захисних антикорозійних плівок на основі полівінілового спирту

4. Товкач Л.Л., Сидоров Д.О., Мотронюк Т.І., Пуд О.А. Синтез та електрохімічні властивості кополімеру 3-метилтіофену та 3,4-етилендіокситіофену

5. Березовська А.Г., Кохан О.С., Кобернік Н.А., Мірошниченко Ю.С. Поведінка титану в кислотних розчинах

6. Макогонюк О.О., Коломойцев М.О., Мірошниченко Ю.С. Екологічні засоби моніторингу повітря робочої зони целюлозно-паперових підприємств

7. Бондар А.С., Мірошниченко Ю.С. Моніторинг сірководню на підприємствах целюлозно-паперової галузі

8. Савіна Р.О., Цимбалюк А.С., Лінючева О.В. Екологічний моніторинг вихлопних газів на основі амперметричних газових сенсорів

9. Цимбалюк А.С., Савіна Р.О., Лінючева О.В., Мотронюк Т.І. Комплексний електроліт для отримання гальванічного Ni-W покриття

10. Бойко О.П., Лінючева О.В. Нові тенденції розвитку електрохімічних біосенсорів для визначення дофаміну, що базуються на використанні вуглецевих нанотрубок

11. Семенюк М.О., Лінючева О.В., Мотронюк Т.І. Нова альтернатива відомим способам опріснення води для її подальшого використання

12. Потапенко О.В., Васильєва С.М., Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив шорсткості сталевої поверхні на кристалізацію карбонату кальцію при катодній поляризації

13. Федюк А.О., Підбуртний М. А., Васильєв Г. С., Донченко М. І. Визначення поруватості гальванічних покриттів Ni та Ni-W електрохімічним методом

14. Підбуртний М. А., Васильєв Г.С., Ущаповський Д.Ю., Донченко М. І. Електродні процеси при електроосадженні сплаву нікель-вольфрам

15. Кушнірчук С.А., Васильєв Г. С. Вдосконалена методика випробувань сталі на стійкість до пітингової корозії вольфрам

16. Смик А.О., Букет О.І., Нагорний О.В. Вплив товщини робочого електрода амперометричного сенсора на приведений опір його струмоутворюючого процесу ;

17. Букет О.І., Яцишина Н.Ю., Ващенко О.М. Вплив гранулометричного складу робочого електрода на похибку відтворення коефіцієнту перетворення амперометричного сенсора

18. Букет О.І., Зінчук О.В., Фатєєв Ю.Ф. Електрохімічний шум в амперометричних сенсорах

19. Букет О.І., Дудко В.О., Мотронюк Т.І. Осадження витратного матеріалу анода амперометричного сенсора імпульсним методом

20. Букет О.І., Кожушко Е.О., Яцюк Л.А. Роль окислення поверхні графену у роботі електродного матеріалу літій-іонного акумулятора

21. Талашок І.В., Букет О.І., Нагорний О.В. Вплив товщини робочого електрода амперометричного сенсора на похибку відтворення його коефіцієнту перетворення;

22. Котляренко А.О., Нагорний О.В., Третяк Д.В. Анодування алюмінію з використанням імпульсного струму

23. Полянічко О.А., Нагорний О.В. Критерії вибору медіатора для електрохімічних систем амперометричних газових сенсорів

24. Третяк Д.В., Нагорний О.В., Котляренко А.О. Підвищення інтенсифікації процесу анодного колорування алюмінію і його сплавів ;

25. Погребова І.С, Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Гулян Р.І. Вплив дифузійного покриття на основі Cr-Ti-Al на корозійну та електрохімічну поведінку сталі 45 в 5 % розчині сульфатної кислоти;

26. Лисянський Є.І., Білоусова Н.А., Погребова І.С. Інгібіювання вуглекислотної корозії сталі у техногенних середовищах

27. Gorbenko A.E., Vorobyova V.I., Chygyrynets O.E., Fateev Y.F. Thymol as a volatile corrosion ingibitor for carbon steel

28. Бондар А.С., Котляренко А.О., Бик М.В. Електроекстракція цинку із шламів виробництва присадок до моторних олив

29. Кушнірчук С.А., Бик М.В. Нанесення товстошарових функціональних мідних поктриттів на деталь складної конфігурації з феромагнітного сплаву ЮН15ДК24

30. Кохановський Я.В., Ущаповський Д.Ю., Бик М.В., Редько Р.М. Створення захисних антикорозійних плівок на основі полівінілового спирту

31. Чигиринець Е.О., Погребова І.С., Редько Р.М., Білоусова Н.А. Електроосадження протикорозійного нікелевого покриття, легованого міддю

 

VIII Український з’їзд з електрохімії (Збірник наукових праць «Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво») (21-25 вересня 2015 р., м. Харків);

32. Ущаповский Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Бик М.В. Комплексна переробка багатих на мідь окислених та карбонатних руд / Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 192 – 193.

33. Лінючева О.В., Донченко М.І., Ущаповский Д.Ю., Редько Р.М., Бик М.В. Захист сталевих деталей від корозії гальванічними покриттями зі сплава Ni - W / Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 247 – 248.

34. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Промислові випробування засобів корозійного моніторингу систем теплопостачання

35. Васильєва С.М., Новосад А.А., Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Установка для формування та дослідження протикорозійних властивостей карбонатного осаду в ультразвуковому полі

36. Лінючева О.В., Косогін О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Ревеко В.А. Поведінка дрібнодисперсного титану в фосфатній кислоті в присутності іонів важких металів

37. Донченко М.І., Білоусова Н.А., Герасименко Ю.С., Редько Р.М. Пасивація сталі за допомогою оксоаніонів для захисту від вуглекислотної корозії

38. Воробйова В.І., Чигиринець О.Е., Воробйова М.І., Фатєєв Ю.Ф. Дослідження протикорозійної ефективності 2-ізопропіл-5-метилфенолу як леткого інгібітору атмосферної корозії сталі

39. Погребова И.С., Козлова И.А., Пилипенко Т.Н., Коцюба О.О. Синергетические эффекты при ингибировании кислотной и микробной коррозии стали полифункциональными органическими соединениями

40. Погребова І.С., Лоскутова Т.В., Хижняк В. Г., Янцевич К.В., Білянська І.О. Комбінований захист вуглецевих сталей дифузійними покриттями та інгібіторами корозії

41. Букет О.І. Електрохімічний шум і надповільна корозія в амперометричних сенсорах

ХІ-я международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» (05-12 июня 2015 г., Технический университет г. Варна, Болгария)

42. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Осипенко О. С. Отримання, структура та властивості комплексних дифузійних покриттів за участю титану та алюмінію на cталі У8А

43. Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Погребова И.С., Левашов С.С.., Белянська І.О Получение, структура и свойства комплексных хромтитаналитированных покрытий на стали У8А.

XIII Всеукраїнської науково-практичної конференція «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра» (Електрон. Ресурс, 21.04.2015)

44. Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Погребова І. С., Дудка О. І., Осипенко О. С. Структура та властивості комплексних хромоалітованих покриттів на сталі У8А

VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів»

45. Погребова І.С, Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Гулян Р.І. Підвищення корозійної стійкості сталі 45 в 20 % розчині нітратної кислоти хромотитаноалітованими покриттями;

VIII Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології"

46. Погребова І.С, Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Гулян Р.І. Захист сталі 45 хромотитаноалітованими покриттями в водних техногенних середовищах

47. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С., Білянська І.О., Осипенко О.С. Титаноалітування дифузійно хромованої сталі У8А

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 85-річчю з дня народження академіка НАН України О.О.Чуйка "Хімія, Фізика та технологія поверхні" та семінар "Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали"

48. Воробец В.С., Колбасова И.Г., Линючева О.В., Карпенко С.В., Алонцева В.И. Синтез и электрокаталитические свойства наноструктурированных пленок на основе TiO2-Nd

Пятая Международная научная конференция "Химическая термодинамика и кинетика" (Новгородский государственный университет им.Ярослава Мудрого, г.Великий Новгород)

49. Воробьева В.И., Фетисова И.С., Чигиринец Е.Э., Фатеев Ю.Ф. Кинетика адсорбции 2-изопропил-5-метилфенола на поверхности стали

"Грани науки-2015": 3-я Всероссийская Интернет конференция;

50. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Фатеев Ю.Ф., Воробьева М.И. Защита стали от атмосферной коррозии растворами летучих ингибиторов на основе растительного сырья

 

Об’єкти інтелектуальної власності

1. Заявка на корисну модель U 2015 062 80 від 25.06.2015 р. МПК(2015.01) С22В3/08, С22В15 Спосіб комплексної переробки багатих на мідь окислених та карбонатних руд.

2. Заявка на корисну модель U 20150627 від 07.07.2015 р. Комбінований спосіб протикорозійного захисту сталі у водних техногенних середовищах. Автори: М.І.Донченко, Ю.С. Герасименко, Н.А. Білоусова, Р.М. Редько, Г.С. Васильєв, Д.Ю. Ущаповський, Ю.Я. Богатчук.

3. Заявка на корисну модель «Модуль у складі електрохімічного сенсора та джерела мікропотоку сірководню» / Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В. (на етапі оформлення).

4. Заявка на корисну модель «Комірка електрохімічного джерела мікропотоку сірководню та спосіб її виготовлення» / Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В. (на етапі оформлення)