Магістрські дисертації 2020

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія 

Спеціалізація – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 
Кваліфікація – магістр з хімічних технологій та інженерії 

Група  ХЕ- 91пн

Графік захисту магістерських дисертацій  
початок о 10-00, аудиторія 138 - 4

                    17.12.2020               18.12.2020                     21.12.2020
1. Якубенко В.В. 1.Яресько А.Р. 1. Лупаца Т.І.
2 Забалуєв А.С. 2. Пічкорський В.І. 2. Кошкідько В.С.
3. Більченко О.Ю. 3.Демиденко М.О. 3. Українець С.О.
4. Грима М.Р. 4. Яцюта К.О. 4. Редька В.С.

 

Прізвище, ім’я, по   батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, ПІБ керівника
1 Більченко Олександр Юрійович

«Вдосконалення процесу електроекстрації міді з  кислих нітратовмісних розчинів з подальшою їх регенерацією»
«Improvement of the process of electroextraction of copper from acid nitrate-containing solutions with their subsequent regeneration»  

к.т.н., доц. Фроленкова С.В.
2 Грима Максим Романович

«Безхромова фінішна обробка цинкових покриттів» 
«Chrome-free finishing of zinc coatings»

к.т.н., доц. Фроленкова С.В.
3 Демиденко Микита Олександрович

Катодний захист сталевих трубопроводів з використанням магнієвих анодів під струмовим навантаженням 
Cathodic protection of steel pipelines using magnesium anodes under current load

к.т.н., доц. Васильєв Г.С.
4 Забалуєв Андрій Сергійович

Електроформування поліфункціональних нікелевих матеріалів та покриттів 
Electroforming of polyfunctional nickel materials and coatings

Ас., к.т.н., Ущаповський Д.Ю.
5 Кошкідько Вікторія Сергіївна

Технологія нанесення струмопровідних покриттів на тугоплавкі метали
Technology for applying conductive coatings on refractory metals

к.т.н. доцент  Косогін О.В
6 Лупаца Тарас Ігорович

Каталітичні матеріали на металевій основі для використання в процесах за участю кисню 
Metal-based catalytic materials for use in oxygen processes

к.т.н. доцент  Косогін О.В
7 Пiчкорський Владислав Iгорович

Елекрохiмiчнi сенсори для монiторингу складу водних середовищ 
Electrochemical sensors for composition's monitoring  of aqueous media

к.т.н., доц. Букет О.I.
8 Редька Валерія Cергіївна

Фізико-хімічні властивості композиційних покриттів на основі нікелю 
Physico-chemical properties of nickel based composite coatings

к.т.н., доц. Бик М.В.
9 Українець Сергій Олександрович

Фізико-хімічні властивості електрохімічно одержаних анодних плівок на титановому електроді 
Physicochemical properties of electrochemically obtained anode films on a titanium electrode

к.т.н., доц. Бик М.В.
10 Якубенко Вікторія Василівна

Дослідження корозійної поведінки нікелевих покриттів в концентрованій оцовій кислоті та її парах 
Investigation of corrosion behavior of nickel coatings in concentrated acetic acid and its vapors

Ас., к.т.н., Ущаповський Д.Ю.
11 Яресько Андрій Романович Дифузійні карбідні та боридні покриття за участю перехідних металів
Diffusion carbide and boride coatings with addition of transition metal    
к.x.н., проф. Погребова І.С.
12 Яцюта Катерина Олександрівна

Захист від внутрішньої корозії сталевого трубопроводу з використанням магнієвих протекторів
Protection against internal corrosion of the steel pipeline with magnesium protectors

к.т.н., доцент Васильєв Г.С.

 

Група  ХЕ- 81мн

Графік захисту магістерських дисертацій  
початок о 10-00, аудиторія 138 - 4

Прізвище, ім’я, по   батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, ПІБ керівника
1 Матвєєв Олександр Михайлович Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей твердих електролітів на основі гідратованих гетерополікислот   д.т.н., проф. Лінючева О.В.
2 Мазанка Вероніка Михайлівна Кулонометричний генератор дiоксиду карбону для створення перевiрочних сумiшей к.т.н. доцент  Косогін О.В.