Перелік публікацій кафедри ТЕХВ у 2016 році

Фахових виданнях

1. Васильєв Г. С., Герасименко Ю. С. Засоби моніторингу внутрішньої корозії сталевих трубопроводів на основі методу поляризаційного опору // Фізико-хімічна механіка матеріалів Спеціальний випуск. – 2016. – №11. – С. 259–262.;

2. Васильєв Г. С., Васильєва С. М., Новосад А. А., Герасименко Ю. С. Методичні аспекти дослідження процесів формування та аналізу протикорозійних властивостей карбонатного осаду в ультразвуковому полі // Фізико-хімічна механіка матеріалів Спеціальний випуск. – 2016. – №11. – С. 271–275.

3. Герасименко Ю., Білоусова Н., Редько Р. Накип, його протикорозійні властивості та регулювання утворення // Фізико-хімічна механіка матеріалів Спеціальний випуск. – 2016. – №11. – С.135-138. 4. Васильєв Г. С., Потапенко О. В., Олійник В. В.. Застосування фосфоровмісного інгібітору для захисту від корозії котельного обладнання в системах з контактними водонагрівачами // Фізико-хімічна механіка матеріалів Спеціальний випуск. – 2016. – №11. – С. 243–249.

БД (WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO.)

1. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Бик М.В., Цимбалюк А.С. Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 2 – С. 114-121.

2. Погребова І.С., Приходько Г.І. Інгібування корозії цинку в концентрированих лужних електролітах комбінаціями органічних та неорганічних сполук // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - №1,-2016,-с.131-138.

3. Воробец В.С., Колбасова И.Г., Линючева О.В., Карпенко С.В., Алонцева В.В. Синтез и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок на основе TiO2-Nd // Хімія, фізика та технологія поверхні, 2016. - Т.6, №1. - С.59-64.

4. Донченко М.И., Фроленкова С.В., Мотронюк Т.И. Механизм пассивации углеродистой стали оксометалатами и галогенатами в водных растворах // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – Т.2 (106). – С.26–30.

5. Белоусова Н.А. Моделирование роста и оценка противокоррозионных свойств накипи / Н.А. Белоусова, Ю.С. Герасименко, Р.М. Редько, И.Ю. Вичкань // «Энерготехнологии и ресурсосбережение».- 2016, №2.- с.37-43. – 7 стор

БД Scopus

1. Кушмирук А. І., Лінючева О. В., Косогін О. В., Мірошниченко Ю. С., Кушмирук Т. C. Електрохімічна поведінка пористих титанових струк¬тур у фосфатній кислоті за наявності іонів купруму (ІІ) // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – №5. – С.66-71

2. Belousova N. A. . Electrochemical Modification of the Steel Surface for the Corrosion Protection in Aqueous Media. Influence of the Products of Dissolution of Electronegative Metals / N. A. Belousova, M. I. Donchenko, YU. S. Gerasimenko // Materials Science,- 2016.- 51(5), P. 599-609. – 11 стор.

3. Loskutova T.V., Levashov S.S., Khizhnyak V.G., Pogrebova I.S. Structurization and High-Temperature Oxidation Resistance of U8A Steel with Ti–Cr–Al Multi-Component Diffusion Coatings // Powder Metall Met Ceram (2016) 54: 665. doi:10.1007/s11106-016-9760-9

4. Янушевская Е.И., Букет А.И., Супрунчук В.И., Иванюк Е.В. Особенности образования и идентификации труднорастворимых и комплексных соединений ПГМГс Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) в водной среде // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 3/6 (81). – с. 4-8.

Частини монографії

Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії / Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry

1. Buket O.I., Butenko O.S. Effect of dehydration process of manganese nitrate on the quality manganese dioxide coating of titanium anode // Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry: Monograph. - Kyiv: KNUTD, 2016. - P. 234-238.;

2. Buket O.I., Polyanichko O.O. Cathodic reduction of nitrogen dioxide with help of mediator catalysis // Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry: Monograph. - Kyiv: KNUTD, 2016. - P. 161-165;

3. Матвєєв О. М., Мазанка В.М., Косогін О.В. Генератор діоксиду вуглецю для калібрування електрохімічних сенсорів // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / За заг. ред. В.З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – 284 с. – С.177-181.

4. Козлова Т.Б., Мотронюк Т.І., Сидоров Д.О. Вплив природи електроліту на електрохімічні властивості тонких плівок полі(3-метилтіо-фену) / Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії.-Монографія, Київ:КНУТД.-2016.-С.239-243.

5. Погребова И.С., Пилипенко Т.Н., Коцюба Е.С. Моделирование механизма ингибирования кислотной корозии сталей полифункциональными пиридиниевыми солями с карбонилсодержащими групировками // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / За заг. ред. В.З.Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – 284 с. 4

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах з публікаціею тез

 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації «Наукова Україна» (м. Дніпропетровськ; Дата проведення: 24.05.2016)

1. Buket O.I., Polyanichko O.O.Кінетика катодного відновлення діоксиду азоту;

2. Buket O.I., Butenko O.S.Підвищення надійності діоксидно-манганових анодів з титановою основою;

VI міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ, Україна; Дата проведення: 20.04.2016)

1. Гулян Р.І., Лінючева О.В. Бик М.В. Електрохімічний синтез напівпровідникових матеріалів для електронних пристроїв;

2. Ущаповський Д.Ю., Бик М. В., Цимбалюк А.С., Донченко М.І., Лінючева О.В. Оптимізація розподілу струму в процесах електроекстракції металів з використанням програмного середовища «Comsol Multiphysics»

3. Цимбалюк А.С., Ущаповський Д.Ю., Донченко М.І., Лінючева О.В. Дослідження впливу іонів заліза на процес електроекстракції міді

4. Котляренко А.О., Косогін О.В. Регенерація цинку і хлору з відпрацьованих розчинів гідроелектрометалургії

5. Денисюк М.Ю., Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Безносик Ю.А., Фатеев Ю.Ф. Оценка реакционной способности и моделирование процесса адсорбции тимола на основе квантово-химических расчетов

6. Воробйова В.І., Фатєєв Ю.Ф., Чигиринець О.Е., Трус І.М.. Анікеєва А.О. Дослідження механізму дії екстракту гребенів винограду як летгого інгібітору атмосферної корозії сталі

7. Фроленкова С.В., Дорош К.Г; Модифіковані методи нанесення конверсійних покриттів на метали

8. Воробйова В.І., Талашок І.В., Мотронюк Т.І., Чигиринець О.Е. Дослідження протикорозійної ефективності 4-гідрокси-3-метоксибензальдегіду як леткого інгібітору атмосферної корозії сталі

9. Сидоров Д.О., Мотронюк Т.І., Козлова Т.Б. Вплив йонного складу електроліту на властивості електрохімічно синтезованого полі(3-метилтіофену)

10. Погребова І.С., Пилипенко Т.М., Коцюба О.С. Взаємозв’язок між інгібуючою дією полі функціональних четвертинних солей піридинію та константами їх замісників

11. Погребова І.С., Козлова І.О., Пуріш Л.М., Соколовська М.С. Інгібітори корозії вуглецевих сталей, яка викликана дією сульфатвідновлювальних бактерій

12. Доронкіна Л. А.,Семончук Є. Я., Чигрин О. М., Васильєв Г.С., Васильєва О.Ю. Каталізатори відновлення водню з нейтральних водних розчинів на основі комплексів кобальту

13. Кушнірчук С.А., Васильєв Г.С. Вплив ультразвукового випромінювання на базис пітингостійкості нержавіючої сталі

14. Потапенко О.В., Васильєв Г.С., Васильєва С.М. Формування та аналіз протикорозійних властивостей карбонатного осаду в ультразвуковому полі

15. Цівун Д.А., Васильєв Г.С. Розробка технології нанесення захисного нікелевого покриття на сталеві деталі теплообмінних апаратів

16. Підбуртний М.О., Васильєв Г.С. Вплив протікання змінного струму на корозію сталі у водогінній воді

17. Вічкань І. Ю., Білоусова Н. А., Герасименко Ю. С., Редько Р.М. Порівняння протикорозійних властивостей вітчизняних анти накипних засобів

Девятнадцатая всероссийская конференция молодых ученых-химиков (Нижний Новгород, РФ; Дата проведення: 17.05.2016)

18. Талашок И.В., Воробьева В.И., Мотронюк Т.И., Чигиринец Е.Э. Квантово-химические расчеты структурных и энергетических параметров некоторых терпеновых соединений

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. Матеріали XIV всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ; Дата проведення: 19.04.2016)

19. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Дегула А.І., Петриканин О.В., Удовенко Е.С. Комплексні дифузійні покриття на основі ванадію та хрому

Технологія-2016 : XIХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф. (Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]; Дата проведення: 22.04.2016)

20. А,А. Анікеєва, В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, Ю.Ф. Фатєєв, І.М. Трус Формування нанопокриття леткими інгібіторами корозії

V Международная Самсоновская конференция "Материаловедение тугоплавких соединений и композитов" (Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 24.05.2016)

21. Лоскутова Т.В., Смокович І.Я., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Петриканин О.В., Романченко В.І. Зносостійкі хромоалітовані покриття нанесенні на конструкційний сплав ВТ6

VIII міжнародна науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудіванні-2016 (м.Київ; Дата проведення: 30.05.2016)

22. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Дудка О.І., Погребова І.С., Бобіна М.М., Дегула А.І. Жаростійкість покриттів на основі карбіду титану

8th International conference on materials science and condensed matter physics. (September 12-16, 2016. Chisinau, Moldova)

23. Pershina K.D., Linyucheva O.V., Kosogin O.V., Liniuchev O.G., Kazdobin K.A. The electrochemical properties of TiO2/RuO2/O2 systems

«Современные электрохимические технологии и оборудование» (м. Мінськ, Республіка Білорусь) 24-25 ноября 2016 г.

24. Линючева О.В., Ущаповский Д.Ю., Бык М.В., Цымбалюк А.С. Коррозионная стойкость легированных никелевых покрытий

25. Фроленкова С.В., Березовская А.Г. Перспективы использования модифицированных конверсионных покрытий

Международная научно-техническая конференция "Университетская наука-2016" (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.)

26. Лоскутова, Т. В.; Романченко, В. І.; Пінчук, А. Є.; Коцюба, О. С. Дифузійне хромування сталі У8А

Навчальних посібників з грифом університету;

1. Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів: навч. посіб. / Л.А. Яцюк, О.І. Букет, Г.С. Васильєв – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 85 с. українською мовою; № протокола метод. ради 3; дата 14.03.2016

2. Екологічна безпека гальванотехніки. Частина 1. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка: навч. посіб. / М.І. Донченко, С.В. Фроленкова – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 202 с.

Отримання охоронних документів

1. Патент України 104298 Спосіб комплексної переробки багатих на мідь окислених та карбонатних руд / Лінючева О.В., Бик М.В., Ущаповський Д.Ю.; дата 25.01.2016.

2. Патент України на корисну модель UA 104325. МПК (2015.01) C23F11/00. Комбінований спосіб протикорозійного захисту сталі у водних техногенних середовищах / М.І.Донченко, С. Герасименко, Н.А. Білоусова, Р.М. Редько, Г.С. Васильєв, Д.Ю. Ущаповський, Ю.Я. Богатчук. Заявл.07.07.2015. № заявки U 20150627 – опубл. 25.01.16 Бюл. № 1, 2016.

3. Заявка на патент № u201605409. Комірка електрохімічного джерела мікропотоку сірководню / Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В. - Заявл. 19.05.2016.