Перелік публікацій кафедри ТЕХВ у 2017 році

Фахових

Васильєв Г. С., Герасименко Р.Ю., Герасименко Ю.С. Аналіз характеру корозії маловуглецевої сталі у водогінній воді для оцінки достовірності корозійного моніторингу // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2017. – Т. 53, №3. – С. 43-48.

БД WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO

1. Linyucheva O.V., Redko R.M., Migas S.V., Braichenko S.S., Byk M.V. Electrochemical protective coating for aluminum heat-exchanger // Scientific-researches №7/2017. P. 17-20. 

2. Linyucheva O.V., Gulian R.I., Byk M.V. Electrochemical synthesis of aluminum oxide at high voltages // East European Scientific Journal. - #7(23), 2017 part 2. – P. 30-34.

3. Linyucheva O.V., Doronkina L.A., Poet O.E., Byk M.V. Metallic copper electrowinnig from wastes // Austria -science. – N 6. – 2017. P. 27-30.

4. Білоусова Н.А., Герасименко Ю.С., Редько Р.,  Яцишина Н. Вплив ультразвуку на накипоутворення і протикорозійний захист теплообмінної поверхні // Енерготехнології і ресурсозбереження, 2017 (у друці).

БД Scopus

1. Kushmyruk A. I., Linyucheva O. V., Kosohin O. V., Miroshnychenko Yu. S.,  Kushmyruk T. S. Electrochemical Behavior of Porous Titanium Structures in Phosphoric Acid in the Presence of Ions of Copper (ІІ) // Materials Science, Vol.52, No.5, March, 2017, pp.675-679.

2. Vasyliev G.S., Herasymenko Y.S. Corrosion Meters of New Generation Based on the Improved Method of Polarization Resistance // Materials Science. – 2017. – Vol. 52. – No. 5. – p. 722-731. 

3. Vasyliev G.S. Polarization Resistance Measurement in Tap Water: The Influence of Rust Electrochemical Activity // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2017. – V. 26. – I. 8. 

4. Vasyliev G.S., Vasylieva S.M. The Influence of Ultrasound on the Carbonate Cathodic Crystallization in Artificial Potable Water // Journal of The Electrohemical Sociеty. – 2017. – V. 164. – I. 4. – pp. 250-256. 

Частини монографії

Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії / Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry        

1. Ushchapovskyi D.Yu., Motronyuk Т.I., Linyuichevа O.V., Tsymbaliuk A.S.  The intensification of compact copper electrowinning process by increasing vertical current density and distribution uniformity 

2. Vasyliev G. S., Kushnirchuk S. A. The influence of ultrasound vibration on the pitting corrosion of aisi 316 stainless steel 

3. Miroshnychenko Iu.S., Kosohin O.V., Linyuchev O.G. Electrochemical device for environmental safety monitoring 

4. Mazanka V.M., Matveev О.M., Кosohin О.V. Anode material of coulometric gas generator 

5. Vashchenko O.M., Buket O.I. Prevention of carbonization in the alkaline electrolyte of oxygen sensor 

6. Zinchuk O.V., Buket O.I. Decrease of electrochemical noise of titanium electrode 

7. Sydorov D.O., Tovkach L.L., Motronyuk T.I., Pud A.A. Electrochemical synthesis of 3-methylthiophene/3,4-ethylenedioxythiophene copolymers and their electrochromic properties 

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах з публікаціею тез   

«Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р.)

Матвєєв О. М. Метрологічне забезпечення процесів моніторингу діоксиду вуглецю [Текст] / О. М. Матвєєв, В. М. Мазанка, О. В. Косогін 

VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Дніпро. – 26-28 квітня 2017 р.

1. Мазанка В. М., Матвєєв О. М., Косогін О. В. Анодний матеріал кулонометричного газогенератора 

Макогонюк О. О., Косогін О. В., Кушмирук А. І. Електрохімічна поведінка струмопровідної основи газогенеруючого електрода

2. Лапа М. О., Нагорний А. А., Лінючева О. В., Ущаповський Д. Ю. Визначення фотоструму недопованого кремнію та шляхи його підвищення

3. Гаркуша А. М., Алабут О. Г., Ущаповський Д. Ю., Букет О. І., Лінючева О. В. Вплив складу сульфатного електроліту на процес електроосадження міді на недопований кремній

4. Ущаповський Д. Ю., Лінючева О. В., Мотронюк Т. І., Коноваленко О. О. Особливості процесів електроекстракції міді та цинку в умовах вимушеної конвекції

5. Талашок И.В., Мотронюк Т.И., Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э. Интенсификация экстракции растительного сырья для дальнейшего использования в противокоррозионной защите

6. Погребова И.С.,  Пилипенко Т.Н., Лоскутова Т.В., Бондар А.С., Андрейченко Т.С. Ингибирование кислотной коррозии углеродистой стали с диффузионными покрытиями N-ацилметилпиридиний галогенидами

7. Погребова И.С., Лоскутова Т.В., Кучирка Е.П., Романенко М.С. Влияние диффузионных покрытий с барьерными слоями нитридов и карбидов металлов на коррозию углеродистой стали в растворах кислот

8. Глушко Б. В., Васильєв Г. С. Розробка автоматичної системи хімічної деаерації теплоносія на основі методу поляризаційного опору

9. Кушнірчук С. А., Васильєв Г. С. Вплив ультразвукової вібрації на базис пітингостійкості нержавіючої сталі під шаром накипу

10. Підбуртний М. О., Чигрин О. М., Васильєв Г. С. Дослідження впливу поліфосфатного інгібітору на швидкість корозії сталі у водогінній воді

11. Яцишина Н. Ю., Білоусова Н. А., Герасименко Ю. С., Редько Р. М. Комбінована дія антискаланту та ультразвуку на корозію і накипоутворення

12. Леонова О.І, Черниш Д.М, Букет О.І. Катодне травлення поверхні титанових електродів

Зінчук О.В., Букет О.І. Корозійна природа електрохімічного шуму та спосіб його зниження

13. Воробйова В. І., Фатєєв Ю. Ф., Чигиринець О. Е., Скиба М. І. Механізм атмосферної корозії сталі в присутності  ізопропілових екстрактів рослинних екстрактів

  

2nd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry “Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry”. May 18-19, 2017, Kyiv: KNUTD

1. Miroshnychenko Iu.S., Kosohin O.V., Linyuchev O.G. Electrochemical device for environmental safety monitoring

2. Mazanka V., Matveev О., Кosohin О. Anode material of coulometric gas generator

Ushchapovskyi D.Yu., Motronyuk T.I., Linyucheva O.V., Tsymbaliuk A.S. . The intensification of compact copper electrowinning process by increasing vertical current density and distribution uniformity

3. Vasyliev G. S., Kushnirchuk S. A. The influence of ultrasound vibration on the pitting corrosion of aisi 316 stainless steel 

4. Zinchuk O.V., Buket O.I. Decrease of electrochemical noise of titanium electrode 

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. XV Всеукраїнська науково-практична конференція,  присвячена 100-річчю з дня народження член-коресподента НАН України, д.т.н., професора Г.Г.Єфименка та 90-річчю з дня народження член-коресподента НАН України, д.т.н., професора  Д.Ф.Чернеги, Київ,  11 квітня 2017

1. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Смокович І.Я., Погребова І.С., Феденко К.О., Пилявська І.В. Дифузійні хромоалітовані покриття з бар’єрними шарами TiN тa Ti2AlN, нанесені на сплав ВТ6

2. Fateev Yu.F.,  Vorobyova V.I. The Effect of Pomace Grape Extract on Corrosion of Mild Steel

Десята міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» (м.Київ; Дата проведення: 20-21 квітня 2017)

1. Лоскутова Т.В., Погребова І.С.,  Кучирка А.П., Пилявська І.В., Андрущенко І.О. Хімізм процессу комплексного титаноалітування порередньо хромованої сталі

2. Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Бондар А. С., Феденко К.О. Жаростійкість хромалітованої сталі у8а з бар’єрними шарами карбідів Сr7C3, Сr23C6

XX Міжнародна конференція «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения» (м.Київ; Дата проведення: 20-21 квітня 2017)

1. Ущаповський Д.Ю.,  Лінючева О.В., Редько Р.М., Лавріненко В.І., Ущаповський Ю.П. Удосконалення технології виробництва алмазного інструменту на основі моделювання розподілу металу при електроформуванні метал-композиційних шарів.

Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи XXV відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (27-29 вересня 2017 року, Львів) 

1. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Коперник Н.О. Перспективи використання гальванічних покриттів сплавом кадмій-олово для захисту від корозії сталевих деталей 

Школа молодого науковця – 2017 «Освіта-Наука-Інновації» (м. Київ; 29.03.2017)

1. Васильєв Г.С. Пошук проблематики наукових досліджень та розробок при взаємодії з виробництвом

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (Житомир, ЖДУ ім. І. Франка; Дата проведення: 17.05.2017)

1. Зінчук О.В., Букет О.І. Зниження електрохімічного шуму титанового катода амперометричної комірки

XIII Международная научно-практическая конференция ЛИТЬЕ 2017  и  VI Международная научно-практическая конференция МЕТАЛЛУРГИЯ 2017 (Украина, Запорожье; Дата проведення: 23-25 мая 2017)

1. Фатєєв Ю.Ф., Борисов А.Г., Шейгам В.Ю. Вплив структури на корозійну стійкість сплаву ЛЦ16К4

Навчальні посібники з грифом університету

1. Гальванотехінка. Проектування гальванічних виробництв: навчальний посібник / О.В. Лінючева, Л.А. Яцюк, Т.І. Мотронюк, О.І. Букет, С.В. Фроленкова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 147 с.

Протокол № 6 від 15.06.2017

2. Гальванічні покриття  у виробництві друкованих плат. Дипломне проектування: навчальний посібник / О.В. Лінючева, Л.А. Яцюк, Ф.Ю. Фатеев, Т.І. Мотронюк, О.І. Букет. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 145 с.

Протокол № 7 від 26.06.2017

3. Основи проектування хімічних виробництв. Будова, обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів: навч. посіб. / Л.Я. Яцюк, О.І. Букет, Г.С. Васильєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2017. – 72 с. 

Протокол №3 від 14.03.2016

Охоронні документи

1. Патент України № 112934. МПК (2006): C25C 1/12 (2006.01), C25C 7/00. Спосіб електрохімічної екстракції компактної міді / Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Бик М.В., Донченко М.І., Цимбалюк А.С. – Заявл. 13.05.2016, № u201605210; опубл. 10.01.2017; Бюл. № 1/2017.