Прилади та методи дослідження в електрохімії (1 частина)

Розділ 1. Характеристика дисципліни та її задачі Організація та основні напрямки наукових досліджень в електрохімії

Завдання на СРС:
1.Пріоритетні наукові напрямки в різних інститутах НАНУ хімічного профілю
2. Джерела інформації та основна вітчизняна та іноземна наукова література з питань теоретичної та прикладної електрохімії.

Розділ 2. Загальна техніка проведення електрохімічного експерименту

Завдання на СРС:
1.Параметри регулювання: швидкість технологічного процесу (густина струму), якість гальванічних покриттів (блиск, пористість, зчеплення з осно¬вою), дисперсність металічного порошку, селективність при електрохімічному рафінуванні металів та електролізі без виділення металів, якість та функціональні властивості оксидних та інших покриттів, ступінь електрохімічного захисту від корозії, енергетичні та потужносні характеристики хімічних джерел струму
2. Види та конструкції робочих електродів та електродів порівняння: Традиційні електроди порівняння та спеціальні електроди порівняння для проведення електрохімічних досліджень в розплавлених електролітах, апротонних та твердих електролітах. Завдання на СРС: Особливості проведення експериментів в електрохімічних системах, до складу яких входять розплави та апротонні (органічні) електроліти
3. Принцип роботи та будова електронних одно- та двокоординатних потенціометрів-самописців. Принципіальні схеми, можливості та конструктивне виконання потенціостатів різних типів (П-5827М, П-5828, ПИ-50.1).
4. Фізичні моделі приелектродного шару при потенціостатичному та гальваностатичному вмиканні. Найпростіші електричні схеми для гальваностатичної та потенціостатичної поляризації
5. Обробка поляризаційних кривих у напівлогарифмічних координатах. Визначення нахилу таких кривих. Критерії встановлення зворотності процесів.
6. Рівняння Караогланова. Використання рівняння Караогланова для вивчення механізму та кінетики електродних процесів
7. Циклічна хронопотенціометрія. Співвідношення між перехідним часом катодного та анодного процесів. Інверсійна хронопотенціометрія, її особливості та переваги.

Розділ 3. Спеціальні методи дослідження електродних процесів

Завдання на СРС:
1. Потенціометрія як метод вивчення процесів комплексоутворення та кислотно-основних реакцій, як електроаналітичний метод, наприклад, як основа най¬більш поширеного способу вимірювання величини рН середовища та потен¬ціометричного титрування. рН-метрія як один з різновидів потенціометричних вимірювань
2. Полярографія зворотних та незворотних електродних процесів, при наявності та у відсутності в вихідному електроліті продуктів електрохімічної реакції, при участі у процесі декількох частинок-реагентів та при утворенні внаслідок електрохімічного перетворення декількох продуктів.
3. Встановлення механізму та визначення кінетичних параметрів різного типу електродних процесів по полярограмах. Використання полярографії в електроаналітичних цілях.
4. Аналіз співвідношень для струму піка і потенціалу піка. Вплив сферичності електрода. ХВАМ процесів, які ускладнюються хімічними стадіями та блокуванням поверхні електрода продуктами, що утворюються внаслідок електрохімічних перетворень
5. Межа розподілу електрод[електроліт як нелінійний електричний опір. Особливості зміннострумових вимірювань. Устаткування, яке використовується для проведення вимірювань
6. Побудова теоретичних вольт-амперних кривих процесів, цю досліджуються.
7. Ефект підвищення основності приелектродного шару при перебіганні катодних процесів. Аномальне катодне розчинення металів у кисеньвмісних розплавах