Сучасні проблемні питання технічної електрохімії

Розділ 1. Теорія корозійних процесів та методи захисту металів від корозійного руйнування

Завдання на СРС
1. Розрахунки термодинамічного і квазітермодинамічного критеріїв корозії для різних корозійних систем. Побудова корозійних діаграм , що ілюструють вплив різних факторів на швидкість корозії та аномальні корозійні процеси. Розрахунок кінетичних параметрів парціальних реакцій корозійного процесу на базі використана основних положень теоретичної електрохімії. ([2], с. 218 - 225; [4], с. 29-31; [5], с. 30 -64; [8], с. 10-16).
2. Хімізм і технологічні умови отримання дифузійних покриттів на базі карбідів та боридів металів. Побудова корозійних діаграм, що ілюструють вплив дифузійних покриттів на електрохімічні властивості та корозійну стійкість сталей. Принципи підбору Інгібіторів корозії у комбінації з дифузійними покриттями. ([8], с. 56 -57; [10], с. 153 -164; [11], c.111-124).
3. Ознайомлення з конкретними прикладами використання електрохімічних методів захисту металів від корозії .на практиці, в тому числі на піідприємствах України. ([8], с. 150-168; [12], стор. 134-156).
4. Методи розрахунку та експериментального визначення коефіцієнта пропорційності, який зв'язує величини поляризаційного опору зі швидкістю корозії, Області практичного використання методів і приладів, розроблених на кафедрі. Одержання навичок у роботі з корозійновимірювальними приладами для вимірювання швидкості корозії, розробленими на кафедрі ТЕХВ. Детальне ознайомлення з електричною схемою приладу, послідовністю і характером імпульсів, які подаються на вимірювальні електроди -датчики. Ознайомлення з роботою автоматизованого стенду, який передбачає комп'ютерне керування процесом вимірювання та обробку одержаної інформації.
Досвід використання корозіметрів на ТЕЦ і в системах водо - і газопостачання комунального господарства.

Розділ 2. Анодне розчинення та катодне осадження металів

Завдання на СРС
1.Електролітичне формування оксидних плівок на конденсаторній фользі. Механізм анодного розчинення алюмінію і формування оксидних шарів на поверхні алюмінію в різних електролітах. Обгрунтування вимог до робочої температури і режимів електролізу в умовах виробництва. Перспективи розповсюдження методу на Україні.
2. Можливості використання електрохімічних технологій при створенні електричних контактів, плат друкованого монтажу, елементної бази електротехніки та електроніки
3. Прогресивні нестаціонарні методи у гальванотехніці. Поглиблення знань про механізм процесів, які перебігають при проходженні крізь електролізер змінного струму. Обгрунтування оптимальних співвідношень між катодним і анодним періодами поляризації. Оцінка граничних значень амплітуди анодного і катодного струмів. Оцінка та прогнозування технічних і економічних показників процесів нанесення хімічних покриттів та гальванічних покриттів з використанням нестаціонарних режимів живлення електродів електричним струмом.
4. Навести та описати приклади використання на практиці явищ пасивації та контактного обміну.
5. Хімічна та електрохімічна пасивація металів. Боротьба з пасивацією та її використання на практиці.
6. Контактний обмін металів як корисне та шкідливе явище в електрохімії. Виявлення умов, які дають змогу уникнути перебігу цих процесів;
7. Обгрунтування та вибір електрохімічних методів очистки навколишнього середовища.

Розділ 3. Електрохімічні прилади спеціального призначення

Завдання на СРС
1.Вивчення сучасного стану розробок в галузі напівпровідникових ("фізичних") і хімічних ( в тому числі електрохімічних ) сенсорів різного призначення;
2. Газові сенсори. Особливості та переваги сенсорів, в яких використовуються тверді протонопровідні електроліти. Конструктивні особливості сенсорів з твердими електролітами. Конструкційні і електродні матеріали, а також каталізатори, які використовуються у виробництві сенсорів.
Поняття про швидкодію сенсорів. Чутливість та границі вимірювання різних сенсорів.
3. Навести та описати приклади використання оксидів металів у якості електродів електрохімічних сенсорів.
4. Визначити роль електрохімії у виробництві плат дукованого монтажу. Проаналізувати основні електрохімічні операції, які використовуються при виробництві плат друкованого монтажу.

Розділ 4. Електрохімічна енергетика

Завдання на СРС
1. Співставлення експлуатаційних та техніко-економічних параметрів традиційних та нових хімічних джерел струму з урахуванням сировинної бази України. Ознайомитися з загальними тенденціями розвитку електрохімічної енергетики на Україні та за кордоном , з матеріальною базою для виробництва джерел струму традиційних типів та джерел струму нового покоління; Перспективи розвитку електромобілебудування та водневої енергетики.
2 Напівзанурений електрод як модель окремої пори газодифузійного електрода. Методика визначення локалізації основного струмоутворювального процесу у пористому електроді. Ознайомитися з результатами досліджень макрокінетики струмоутворюючих процесів на частково занурених електродах у водних розчинах електролітів та в розплавлених високо температурних електролітах. Порівняти розміщення зон з максимальною густиною струму в обох випадках.
3. Електрохімічні акумулятори як обов'язковий елемент енергетичного комплексу, який працює на енергії відновлюваних джерел