Вступ до аспірантури

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встановлені правилами прийому строки.

Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Додаток  до  Правил  прийому на  навчання  для  здобуття  вищої  освіти до Національного технічного  університету  України  «Київський  політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Послідовність вступу до аспірантури:

 • Необхідно провести (можливо дистанційно) на засіданнях кафедр презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у 2021 році.
 • Попередньо дистанційно ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.
 • Після проведення презентацій подається до відділу аспірантури та докторантури інформація про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2021 року.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 26.08.2021 р. по 07.09.2021 р.

 • До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.
 • Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
 • Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2021 р.
 • Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з: вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 161 Хімічні технологій та інженерія

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 161 Хімічні технологій та інженерія

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 17 травня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 червня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення  09 вересня 2021 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи») + фото (2 шт., 1  шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста)*;
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста)*;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)*.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua, aspirantura.kpi@gmail.com

тел. 044-204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.