Косогін Олексій Володимирович

Косогін Олексій Володимирович
к. т. н., доцент

Заступник завідувача кафедри технології електрохімічних виробництв.
Заступник декана ХТФ з навчально-виховної роботи

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2007 р.
Член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)
У 2002 році закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут».
 Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 2005 році.
На кафедрі ТЕХВ працює з 2002 року. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія «Електрохімічний сенсор амперметричного типу для визначення вмісту диоксиду вуглецю».
Доцент кафедри з 2014 року.

Відповідальний по кафедрі за визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

 Сторінка викладача INTELLECT 

Провідний лектор дисциплін

 • Виробництво хімічних продуктів електролізом;
 • Гальванічні сплави і функціональні покриття;

Тематика наукових досліджень:

 • розробка електрохімічних сенсорів амперметричного типу для визначення вмісту диоксиду вуглецю в повітрі,
 • вивчення електрохімічної поведінки вентильних металів та каталітичних матеріалів на їх основі;
 • вивчення процесу медіаторного електрокаталізу;
 • розробка електрохімічних газових сенсорів та систем для їх періодичної перевірки і калібрування.

Загальна кількість публікацій більше 70, з них 19 статей, 5 патентів України на винаходи і корисні моделі, 5 методичних посібників, 1 навчальний посібник та 2 підручники.

Контакти:
     тел.: 044 204 9734
     e-mail: o.kosogin@kpi.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані праці

 1. Чвірук В., Кушмирук А., Лінючева О., Косогін О. Поведінка титану в матричних і твердому протонному електролітах газових сенсорів для моніторингу повітряного середовища // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 4, Т.1. –2004. – С. 283–288. 1.PDF
 2. Чвирук В.П., Линючева О.В., Косогин А.В. Электрохимические сенсоры диоксида углерода // Вісник НТУ «ХПІ». – 2005. – №16. – С. 158–161. 2.PDF
 3. Чвірук В., Букет О., Косогін О., Лінючева О. Поведінка пористого титану в сенсорних системах у присутності кисню та озону // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 5, Т.2. –2006. – С. 461–466.3.PDF
 4. Букет О., Чвірук В., Косогін О., Погребова І., Лісовська І., Вержиківська С. Вивчення впливу корозії на пластичність сталі у підготовці студентів-корозіоністів та слухачів малої академії наук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 7, Т.2. –2008. – С. 938–941.4.PDF
 5. Лінючева О., Косогін О., Букет О., Фатеєєв Ю., Хірх-Ялан І. Підготовка спеціалістів в галузі захисту металів від корозії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 8, Т.2. –2010. – С. 826–831. 5.PDF
 6. Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Нагорний О.В. Використання електрохімічних модулів для підвищення конкурентноздатності газоаналітичних пристроїв для моніторингу повітряного середовища // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, №4(2), с. 20...22. 6.PDF
  http://vhht.dp.ua/menu/archive      
 7. Лінючева О,В., Букет О.І., Косогін О.В., Кушмирук А.І. Використання математичних моделей для кількісного прогнозування поведінки відкритих систем амперметричних сенсорів // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, №4(2), с. 17...20. http://vhht.dp.ua/menu/archive  
 8. Косогін О.В., Лінючева О.В. Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2011, №3(77), с. 129...134. 8.PDF    
  http://old.bulletin.kpi.ua/en/node/1417
 9. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Cенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Т. 3(9), №3. – 2012. – С. 44–52. 9.PDF   http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Semt/2012_3/index.html 
 10.  Kosohin O.V., Kushmyruk A.I., Miroshnychenko Yu.S., Linyucheva O.V. Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in perchloric acid // Material Science, 48(2), 139-146. 10.PDF   
  (DOI 10.1007/s11003-012-9483-0
 11. Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С., Лінючева О.В. Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012, №1(81), с. 141...148.11.PDF
  http://old.bulletin.kpi.ua/en/node/1725
 12. Kushmyruk A. I.Kosohin O. V.Linyucheva O. V.Reveko V. A.Miroshnychenko Yu. S. Electrochemical Behavior of Porous Titanium Electrodes in Phosphoric Acid // Materials Science, 51(3), 429-435. 12.PDF   
  (DOI 10.1007/s11003-015-9859-z
 13. Лінючева О.В., Косогін О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Ревеко В.А. Поведінка дрібнодисперсного титану в фосфатній кислоті в присутності іонів важких металів // Сучасні проблеми електрохімії : освіта, наука, виробництво : збірник наукових праць. –Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – C.84-85  13.PDF  
   http://library.khpi.edu.ua/files/new_postupleniya/cuprel.pdf 
 14. Матвєєв О. М., Мазанка В.М., Косогін О.В. Генератор діоксиду вуглецю для калібрування електрохімічних сенсорів // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / За заг. ред. В.З.Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – 284 с. – С.177-181. 14.PDF

    Тези доповідей

     1. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // 5-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", червень 2012: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2012.
     2. Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В., Кушмирук А.І, Лінючева О.В. Поведінка високодисперсного титану та каталітично-активних матеріалів на його основі в перхлоратній кислоті // XI Міжнародна конференція-виставка " Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" КОРОЗІЯ–2012, червень 2012: тези доповідей. – Львів, Україна, 2012.
     3. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г., Косогін О.В. Вибір електрокаталізаторів для підвищення селективності сенсорів сірководню // XV конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю, квітень 2013: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2013.
     4. Мирошниченко Ю.С., Линючев А.Г., Косогин А.В. Интегрированный комплекс технических средств контроля газовых выбросов для экологического мониторинга // XV конференция молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины с международным участием, апрель 2013: тезисы докладов. – Одесса, Украина, 2013.
     5. Линючев А.Г., Мирошниченко Ю.С., Линючева О.В., Гомеля Н.Д. Блок-модули на основе сенсора и генератора хлора для интегрированного комплекса средств контроля газовых выбросов // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2013", квітень 2013: тези доповідей. – Харків, Україна, 2013.
     6. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Лінючева О.В., Косогін О.В. Амперометричні газові сенсори для визначення сірководню в повітрі // VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та сучасні технології", квітень 2013: тези доповідей. – Дніпропетровськ, Україна, 2013.
     7. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г. Екологічні засоби моніторингу повітря робочої зони шпалерного виробництва // XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство", травень 2013: тези доповідей. – Київ, Україна, 2013.
     8. Лінючев О.Г., Косогін О.В., Гомеля М.Д., Мірошниченко Ю.С. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря модельними та інструментальними методами // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014.
     9. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014

      Методичні вказівки: 
1. Виробництво хімічних продуктів електролізом: основне обладнання та приклади розрахунків: навч. посіб./ В.Ф. Панасенко, Л.А. Яцюк, О.В. Лінючева, І.С. Погребова, О.В. Косогін. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 156 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Захисні і декоративно-захисні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання, Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф. Київ, НТУУ "КПІ", 2011. 60с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Гальванічні сплави і функціональні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання, Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф. Київ, НТУУ "КПІ", 2011.72с.