Теоретичні основи електрохімічних методів

Розділ 1. Використання стаціонарних та нестаціонарних методів дослідження для інтерпретації механізму та визначення кінетичних характеристик складних електродних процесів

Завдання на СРС:
1.Проаналізувати залежність перехідного струму від сили струму та концентрації електрохімічно активного матеріалу. Обґрунтувати метод визначення швидкості розчинення малорозчинних продуктів електродного процесу з використанням хронопотенціометрії.
2. Проаналізувати режими зміни потенціалу (сканування потенціалу) у звичайній та циклічній хроновольтамперометрії.
3. Дати порівняльну характеристику дифузійних та пасиваційних піків на хроновольтамперограмах.
4. Провести аналіз особливостей перебігу електродних процесів на плоскому, сферичному та циліндричному електродах.
5. Обґрунтувати використання релаксаційного методу для визначення коефіцієнту дифузії літію у катодних матеріалах літієвих акумуляторів.

Розділ 2. Концентраційні зміни у приелектродному шарі електроліту при проходження струму та їх вплив на параметри електродних процесів

Завдання на СРС:
1.Проаналізувати електрохімічні співвідношення, які кладуться в основу математичних моделей.
2. Побудувати математичну модель, що відображає процес катодного виділення водню з водних електролітів.
3. Скласти та проаналізувати математичну модель , що описує процесс катодного відновлення кисню. Скласти математичну модель, що описує аномальне катодне розчинення алюмінію.
4. Описати механізм впливу аніонного складу електроліту на кінетику анодного розчинення металів.
5. Побудувати графіки, що відображають характер зміни локальної електропровідності при різних густинах струму.