Теоретична електрохімія

Модульна контрольна робота з "Теоретичної електрохімії"  частина 1 

Домашнє завдання.

Завдання

1. Знайти масу

Завдання на СРС

РОЗДІЛ 1.

Тема 1.1.Предмет та зміст електрохімії

Завдання на СРС. Роль електрохімії в розв'язанні проблеми раціонального використання енергетичних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

Тема 1.2. Хімічна дія електричного струму

Завдання на СРС. Електрорушійна сила як сума стрибків потенціалів. РОЗДІЛ 2.

Тема 2.1. Теорія електролітичної дисоціації

Завдання на СРС. Кріоскопічна та ебуліоскопічна константи, способи розрахунку.

Тема 2.2. Взаємодія між електролітом та розчином

Завдання на СРС. Енергетичні характеристики сольватації.

Завдання на СРС. Розрахунок числа гідратації та сольватації.

Завдання на СРС. Сучасні тенденції в розвитку вчення про рівновагу в розчинах електролітів.

Тема 2.3.Теорія міжіонної взаємодії

Завдання на СРС. Вираз складу розчину через активності та концентрації.

v Завдання на СРС. Припущення, покладені в основу теорії Дебая-Гюккеля.

Завдання на СРС. Експериментальне визначення коефіцієнтів активності.

РОЗДІЛ 3.

Тема 3.1. Електропровідність розчинів електролітів

Завдання на СРС. Принципи експериментального визначення електропровідності чисел переносу та іонних рухливостей.

Завдання на СРС. Електропровідність неводних розчинів електролітів та деяких інших систем.

Завдання на СРС. Прототропна теорія електропровідності кислот та основ.

Тема 3.2. Дифузія в розчинах електролітів

Завдання на СРС. Методи обчислення дифузійного потенціалу на межі розчинів різної концентрації та з різною рухомістю іонів. Методи його зниження.

РОЗДІЛ 4.

Тема 4.1. Термодинаміка електрохімічних систем

Завдання на СРС. Тепловий ефект електрохімічної реакції. Корисна робота електрохімічних систем у незворотних умовах.

Тема 4.2. Рівноважні електродні потенціали

Завдання на СРС. Термодинамічна формула для розрахунку рівноважного електродного потенціалу.

Завдання на СРС. Іоноселективні електроди. Скляний електрод Нікольського.

Тема 4.3. Eлектрохімічні кола

Завдання на СРС. Потенціометрія та її використання при проведенні електрохімічних досліджень.

Тема 4.4. Теорія виникнення електродного потенціалу та ЕРС

Завдання на СРС. Сольватаційна теорія Писаржевського-Ізгаришева та подальший її розвиток.